نظر به اینکه کمپانی FEATHER طبق روال گذاشته برای ارتقاء سطح کیفی خدمات خود نیاز به نظرسنجی از مشتریان محترم را دارد لذا خواهشمندیم در تکمیل پرسشنامه ما را یاری فرمایید.سعی ما در این است که بهترین محصولات و خدمات را به شما ارائه دهیم.

  فرم نظرسنجی ارتقاء سطح کیفی خدمات
  1. فدرلایکاساکوراارماسایر
  2. عالیخوبمتوسطضعیف
  3. بلهخیر
  4. بین یک تا ده بستهبین ده تا سی بستهبین سی تا پنجاه بستهبیشتر از پنجاه بسته
  5. دستگاه میکروتومتکنسینپارافینتیغه میکروتوم
  6. بلهخیر
  7. بلهخیر
  8. وب سایتاینستاگرامواتساپتلگرامایمیل
  9. بلهخیر