ندا نوروزی

مـدیـر داخـلـی


تلفن: 79-69-22533359-021

داخلی 15

فکس:22533349-021

ایمیل:info@partimenteb.ir