اطلاعات مرکز
    مشخصات مسئول فنی
    دامنه فعالیت
    1. تشخیص طبیپاتولوژی