تـورج جـهـادی

 مـدیـر عـامـل

 تلفن: 79-69-22533359-021

 فکس:22533349-021

 ایمیل:tjahadi@yahoo.com